Завантаження

Залучення інвестицій

За даними Головного управління статистики у Харківській області, станом на 31 грудня 2019 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) з 1994 року склав 762, 5 млн дол. США (рис. 1), а в перерахунку на 1 особу населення становив 286,3 дол. США. Серед усіх регіонів України, за обсягом залучених ПІІ, Харківська область посідає дев’яте місце (рис. 2).

Харківська область була й залишається доволі привабливою для інвесторів, про що свідчить динаміка сукупних ПІІ в регіон. Максимального рівня ПІІ досягли на 01 січня 2012 року і становили 2 814,2 млн дол. США (рис. 1). Слід зазначити, що доволі значне зростання ПІІ в область спостерігалося в період до 2012 року, Проте, впродовж 2013 - 2017 років обсяг ПІІ скоротився більш, ніж у чотири рази від максимального показника, що, головним чином, було зумовлено курсовою різницею, втратою, а також виведенням та переоцінкою капіталу.

Разом з тим, у 2018 році та впродовж січня – грудня 2019 року область продемонструвала певну позитивну динаміку залучення ПІІ, підтвердивши тим самим стійку зацікавленість бізнесу до регіону.


Рис. 1. Кумулятивний обсяг ПІІ (акціонерний капітал) у Харківську область за період з 2009 – 2018 рр., станом на 01.01.2019, 31.12.19 (млн дол. США)


Рис. 2.2. Обсяг залучених ПІІ (акціонерний капітал) в регіони (ТОП – 10) України на 31.12.2019 (млн дол. США)


Близько 80 країн світу є інвесторами у Харківській області (рис. 2.3). Серед основних країн: Кіпр, Нідерланди, Віргінські Острови, Панама, Беліз, що свідчить про домінування офшорних інвестицій в регіон. Разом з тим, серед найбільших інвесторів є Нідерланди, Велика Британія, Швейцарія, Франція, США та Польща. Переважну частку загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу нерезидентів) – 78,7% (на 31.12.2019 року) – складають надходження з країн ЄС, що становить 600, 7 млн. дол. США.


Рис. 2.3. ПІІ (акціонерний капітал) у Харківську область в розрізі країн-інвесторів станом на 31.12.2019 (млн дол. США)


Для покращення зазначених показників у регіоні розробляється системний документ: «Програма залучення інвестицій в економіку Харківської області до 2023 року», яка повинна визначити мету, завдання, напрями та очікувані результати залучення інвестицій з урахуванням світових тенденцій і пріоритетів соціально-економічного розвитку області для забезпечення збалансованого економічного зростання і сталого розвитку регіону.

Програма розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на період до 2023 року готується на основі стратегічних пріоритетів та цілей Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки, з урахуванням положень Державної стратегії регіонального розвитку України до 2027 року, а також міжнародного та вітчизняного досвіду підготовки програмно-планувальних документів у сфері інвестиційної діяльності.

Програма після затвердження повинна стати одним із основних засобів реалізації Стратегії розвитку Харківської області до 2027 року та її стратегічної цілі №4 «Забезпечення інвестиційно-привабливого клімату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури», яка містить ряд операційних цілей і завдань, спрямованих на забезпечення позиціонування Харківщини, як найкращого місця вкладення інвестицій та створення необхідних умов для інвестування, а саме:

Оперативна ціль 4.1. «Організація системи залучення і супроводження міжнародних і вітчизняних інвестицій» передбачає:

 • створення інституцій залучення та супроводу закордонних і вітчизняних інвесторів;
 • просування потенціалу регіону для міжнародних інвесторів;
 • налагодження тісної співпраці з вітчизняними й іноземними інвесторами та інституціями по залученню інвестицій.

Оперативна ціль 4.2. «Інституційне й інфраструктурне забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності, формування регіональної інноваційної системи» спрямована на створення реальних факторних умов для залучення інвестицій, зокрема:

 • створення високоякісної інноваційної інфраструктури, мереж трансферу знань і технологій, які сфокусовані на смарт-спеціалізованих напрямках економіки;
 • розвиток мережі індустріальних і технологічних парків та кластерів;
 • підтримка інноваційних стартапів та обдарованої молоді;
 • сприяння впровадженню провідних вітчизняних і закордонних технологій у виробництво.

Розроблений проєкт Плану заходів з реалізації «Програми розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2020 – 2023 роки» містить наступні пункти:

1. Розвиток інституційної спроможності у сфері залучення інвестицій

 • Організація проведення засідань консультативно-дорадчого органу при голові Харківської облдержадміністрації – «Ради інвесторів Харківської області».
 • Формування Координаційних рад розширеного складу економічних кластерів (визначених Стратегією розвитку до 2027 р.) Харківської області за участі представників облдержадміністрації, затвердження планів діяльності.
 • Організація проведення засідань Координаційних рад економічних кластерів Харківської області.
 • Проведення спеціальної тренінгової підготовки для розвитку практичних навичок працівників, які займаються залученням інвестицій у регіоні.

2. Оцінка потенціалу та конкурентних переваг найбільш інвестиційно привабливих галузей регіональної економіки.

 • Розробка стратегій розвитку економічних кластерів Харківської області.
 • Проведення бенчмаркінгу конкурентоспроможності галузей з регіонами-конкурентами для визначення галузевих потреб та можливих видів інвестицій, які регіон може залучити.
 • Інвентаризація активів регіону з метою визначення можливості їх ефективного використання для залучення інвестицій (із застосуванням ГІС):
 • проведення аудиту використання земельних ділянок промислового призначення, які знаходяться на території області;
 • проведення аудиту використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
 • проведення оцінки ефективності роботи промислових підприємств Харківської області, незадіяного промислово-виробничого потенціалу
 • проведення аналізу наявного ресурсного потенціалу регіону, зокрема місць розташування родовищ, покладів корисних копалин, кар’єрів.

3. Покращення інвестиційного клімату та бізнес середовища на місцевому рівні.

 • Розгляд на засіданнях Ради інвесторів при голові ОДА ходу реалізації інвестиційних проектів регіонального значення з метою визначення проблемних питань і зняття бюрократичних бар’єрів, розгляд питань щодо покращення інвестиційного середовища.
 • Проведення процедур фахової оцінки експертами Харківської облдержадміністрації документів стратегічного та просторового планування, перед їх затвердженням на місцевому рівні – з метою забезпечення чітких та прозорих правил використання території (земельних ділянок) територіальних громад і врахування суспільних інтересів, пов’язаних з підвищенням інвестиційної привабливості Харківської області.
 • Розроблення заходів для поліпшення регуляторного середовища, дозвільних та погоджувальних процедур, прозорості ринку землі.
 • Систематичне вимірювання показників інвестиційно-інноваційного клімату регіону серед діючих інвесторів (анкетування на веб-порталі).
 • Створення міжвідомчої робочої групи (робочих груп) з розробки пропозицій Фонду державного майна щодо додаткової деталізації умов приватизації державних підприємств, які знаходяться на території Харківської області.

4. Підготовка інвестиційних пропозицій, формування «портфелю» регіональних інвестиційних проєктів.

 • Запровадження єдиної системи підготовки пропозицій про інвестиційні майданчики (земельні ділянки, об’єкти промислової нерухомості).
 • Збір, формування, ведення та верифікація баз даних:
 • земельних ділянок «greenfield»;
 • земельних ділянок «brownfield»;
 • вільних виробничих приміщень;
 • вільних складських приміщень;
 • вільних офісних приміщень.
 • Збір інформації про наявні в регіоні:
 • стартапи;
 • інноваційні, науково-технічні дослідження та розробки ресурси регіону (технології, обладнання, фахівці, патенти);
 • наукові парки та науково-дослідні центри;
 • інноваційні потреби (технологічні проблеми промисловості).

5. Розвиток інвестиційної інфраструктури, формування мережі індустріальних парків.

 • Визначення оптимальних інвестиційних майданчиків для створення мережі індустріальних парків області.
 • Підготовка та затвердження концепцій функціонування індустріальних парків.
 • Здійснення заходів для реєстрації індустріальних парків у Мінекономрозвитку.
 • Здійснення заходів для визначення керуючих компаній індустріальних парків.
 • Розробка програми облаштування інженерно-технічною та транспортною інфраструктурою створених індустріальних парків.

6. Визначення цільових ринків (країн та компаній-інвесторів), формування маркетингових баз даних.

 • Аналіз галузевої та географічної присутності інвесторів у Харківській області, в т.ч. країн-інвесторів в Україні, глобальних інвестиційних тенденцій і трендів за пріоритетними галузями. Ідентифікація цільових ринків (визначення країн та компаній, інвестиції яких є бажаними для кожної пріоритетної галузі області)
 • Формування переліку діючих компаній з іноземними інвестиціями які працюють на території області

7. Розробка та підтримка інформаційно-маркетингових інструментів та продуктів для формування інвестиційного іміджу області.

 • Створення і технічний супровід роботи інвестиційного порталу області та інвестиційної карти з відображенням даних про об’єкти інвестування (мова укр., англ.).
 • Інформаціний супровід роботи інвестиційного порталу області та інвестиційної карти з відображенням даних про об’єкти інвестування. В т.ч. створення, супровід та просування сторінок порталу в соціальних мережах (Facebook, Telegram, LinkedIN, Instagram).
 • Щорічне оновлення та видання інвестиційного паспорту регіону (укр., англ.).
 • Щорічне оновлення та підготовка інвестиційних паспортів (профілів) територіальних громад, районів та/або окремих населених пунктів області.
 • Створення та оновлення інвестиційного промо-ролика регіону (укр., англ.).
 • Виготовлення сувенірної продукції для поширення інформації про інвестиційний потенціал області за кордоном через МЗС (посольства України в інших державах).
 • Створення та оновлення презентації інвестиційного потенціалу кожної з пріоритетних галузей регіональної економіки (укр., англ.), створення презентацій пріоритетних інвестиційних проєктів.
 • Створення інформаційно-маркетингових матеріалів: папки, буклети, брошури, друковані та електронні видання, що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад і сприяють залученню інвестицій.

8. Підготовка та проведення інформаційно-маркетингових заходів (проактивна маркетингова стратегія залучення цільових інвесторів).

 • Проведення щорічного міжнародного інвестиційного форуму із залученням зарубіжних та вітчизняних інвесторів, зацікавлених вітчизняних та зарубіжних компаній, бізнес-асоціацій, представників експертного середовища, дипломатичних представництв, торгівельних палат, тощо).
 • Організація та проведення презентацій інвестиційного потенціалу області (для цільових інвесторів, дипломатичних представництв, торгово-економічних місій зарубіжних країн, МФО, Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати в Україні і т.п.).
 • Організація та проведення галузевих конференцій, ділових зустрічей бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища, зацікавлених вітчизняних та зарубіжних компаній.
 • Участь у міжнародних форумах, конференціях, виставках, ярмарках, проведення роуд-шоу за кордоном з представленням інвестиційного потенціалу регіону (за наявності пропозиції).
 • Проведення щорічного конкурсу інноваційних проєктів компаній Харківської області (із залученням до складу журі представників фондів венчурного капіталу).

9. Супровід інвесторів, взаємодія з діючими компаніями в регіоні.

 • Впровадження методології стандартів супроводу та обслуговування інвесторів.
 • Інформаційна та консультаційна підтримка органів місцевого самоврядування (ОТГ) щодо впровадження стандартів на місцевому рівні. Розробка внутрішнього алгоритму роботи з інвестором.
 • Формування та ведення баз даних:
 • проєктів, які реалізуються на території області;
 • діючих основних СГД за ключовими галузями (потенційних партнерів /постачальників);
 • ринкових інституцій важливих для інвесторів (підтримка, консалтинг, рекрутинг та ін.);
 • інвестиційних запитів (звернень інвесторів).
 • Організаційно-фінансове забезпечення відвідування регіону потенційними інвесторами.
 • Створення системи телеконференційного зв’язку між органами місцевого самоврядування, інвесторами та інституціями, які впливають на реалізацію проєктів для прискореного вирішення поточних питань реалізації інвестпроєктів.

10. Підтримка розвитку інноваційної екосистеми регіону.

 • Вивчення можливостей, потреб та підтримка ініціатив створення/ розвитку:
 • наукових та технологічних парків;
 • бізнес-інкубаторів;
 • центрів підтримки підприємництва;
 • стимулювання закладів освіти, наукових та дослідницьких організацій, промислових підприємств, бізнесу до ефективної взаємодії і співпраці в рамках бізнес проєктів.
 • Вивчення потреб регіонального бізнесу в дослідницьких послугах за окремими галузями економіки та компаніями.

11. Впровадження інструментів та механізмів державно-приватного партнерства у реалізації інвестиційних проєктів, формування обізнаності щодо залучення різноманітних джерел фінансування.

 • Проведення навчально-тренінгової підготовки у сфері ДПП, визначення пілотних ініціатив та створення проєктних команд для розроблення проєктів ДПП в зацікавлених громадах.
 • Забезпечення підвищення кваліфікаційного рівня регіональних інституцій та працівників у межах співпраці з програмами МТД, МФО та іншими інституціями.
 • Систематичне інформування, організаційна підтримка зацікавлених суб’єктів інвестиційної діяльності та місцевого бізнесу регіону про доступні джерела інвестиційних ресурсів, можливості та умови фінансування проєктів в рамках різноманітних програм від МФО (ЄБРР, ЄІБ, тощо).

12. Розвиток людського потенціалу, підготовка кадрів, адаптація трудових ресурсів до потреб регіональної економіки.

 • Систематичне вивчення потреб регіонального ринку праці, регіонального бізнесу в кадрах, як в цілому, так і за окремими галузями економіки.
 • Сприяння налагодженню зв’язків та стимулювання співпраці між навчальними закладами та бізнесом, оновлення методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів для підготовки кадрів, у тому числі із використанням дуальної освіти.
 • Здійснення профорієнтації, запровадження кар’єрного консультування та популяризація професійного навчання серед різних цільових груп населення відповідно до потреб регіонального ринку праці.